DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở ĐỊA BÀN THANH XUÂN, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

NT §ç Quyªn

38/10 phè 8/3

2

NT 57 §Þnh C«ng

57 §Þnh C«ng

3

NT C­ưêng Thoa

 D6L12 §Þnh C«ng

4

NT TrÇn §øc

121 Gi¸p B¸t

5

NT C­ưêng Thoa

 D6L12 §Þnh C«ng

6

NT TrÇn §øc

121 Gi¸p B¸t

7

NT §ç Quyªn

38/10 phè 8/3

8

NT 57 §Þnh C«ng

57 §Þnh C«ng

9

NT Phytomart

17 NguyÔn Ngäc N¹i