DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở ĐỊA BÀN GIA LÂM, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

NT Hồng Hà

165 Ngọc Lâm