DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở ĐỊA BÀN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

NT Minh T©m

Ngâ 582 Quang Trung

2

NT QN

Ngâ 24CT11B khu ®« thÞ V¨n Qu¸n

3

NT Thanh HiÒn

71 Vò Träng Phông

4

NT Tr©m ChiÕn

15 Phè ViÖn 103

5

NT Tr©m ChiÕn 2

Khu ®« thÞ Xa La

6

NT Trang Träng

 Kim Chung - Hµ §«ng

7

NT Hång V©n

Ngâ 1 cÇu §¬, Quang Trung