DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

C«ng ty CPDP S«ng Hång

C«ng ty CPDP S«ng Hång -31 L¸ng H¹

2

NT §øc Trung

115 E2 Ph­ư¬ng Mai

3

NT 118 L¸ng H¹

118 L¸ng H¹

4

NT 203 Gi¶i Phãng

 203 Gi¶i Phãng

5

NT 24H

40 Ng« SÜ Liªn

6

NT B×nh Minh

16E2 Ph­ư¬ng Mai

7

NT Ly Ly

101C4 Lư­¬ng ®Þnh Cña

8

NT Minh Thñy

101 Th¸i ThÞnh

9

NT Minh Thñy

92 Th¸i ThÞnh

10

NT Ngäc Thanh

106E2 Phư­¬ng Mai

11

NT NguyÔn Bµng

69 Th¸i ThÞnh

12

NT Phư­¬ng Linh 1

174 T©y S¬n

13

NT Ph­ư¬ng Linh 2

85 TrÇn Quang DiÖu

14

NT Ph­ưîng

45 Quèc Tö Gi¸m

15

NT Phóc Hư­ng

123C6 TT Kim Liªn

16

NT Th¸i NghÜa

510 §­ưêng L¸ng

17

NT Thanh Hµ

22 Quan Thæ1

18

NT Trung T©m

95 L¸ng H¹

19

NT §¹i Phóc

26/119 Hå §¾c Di